ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 - 2013

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών των υποψηφίων θα γίνει στο διάστημα από 1-15 Νοεμβρίου και οι εξετάσεις 1-15 Δεκεμβρίου 2012. Οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν στο τέλος Νοεμβρίου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (σ’ αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).


ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1 ) Μάθημα: Μαθηματικά

 • Φυσικοί αριθμοί: Αναπαράσταση των φυσικών αριθμών. Η διάταξη των φυσικών αριθμών. Οι τέσσερις βασικές πράξεις μεταξύ φυσικών αριθμών. Η μαθηματική επαγωγή.  
 • Διαιρετότητα: Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί. Το θεμελιώδες θεώρημα της αριθμητικής. Μέγιστος κοινός διαιρέτης και ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Κριτήρια διαιρετότητας. Οι βασικοί αλγόριθμοι για τις πράξεις. Μεταθέσεις και απαριθμήσεις.
 • Κλασματικοί αριθμοί: Αναπαράσταση κλασματικών αριθμών. Η διάταξη των κλασματικών αριθμών. Οι τέσσερις βασικές πράξεις μεταξύ κλασματικών αριθμών. 
 • Δεκαδικοί αριθμοί: Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς. Εφαρμογές: Αναλογίες, Ποσοστά. Συνδυασμοί. Πιθανότητες.
 • Ακέραιοι αριθμοί και διοφαντικές εξισώσεις. 
 • Σύνολα: Πράξεις μεταξύ συνόλων. Συναρτήσεις. Πληθικοί αριθμοί. 
 • Γεωμετρία του επιπέδου: Ιδιότητες, εμβαδόν και περίμετρος των βασικών σχημάτων: (τρίγωνο, παραλληλόγραμμα, τραπέζιο, κύκλος). Ισότητα και ομοιότητα τριγώνων. Πυθαγόρειο θεώρημα.  Παραλληλία. Αναλογίες. 
 • Γεωμετρία του χώρου: Ιδιότητες, εμβαδόν επιφάνειας και όγκος των βασικών σχημάτων: κύβος, παραλληλεπίπεδα, πυραμίδες, κύλινδρος, κώνος, σφαίρα. 

Βιβλιογραφία: 

 • Τρ. Τριανταφυλλίδη και Κ. Σδρόλια, Βασικές μαθηματικές έννοιες για τον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκδ. Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός. 
 • Α. Χαλάτση, Αριθμητική, Εκδόσεις Ζήτη.
 • Α. Χαλάτση, Γεωμετρία, Εκδόσεις Ζήτη.
 • Το βιβλίο Ευκλείδιας Γεωμετρίας της Α & Β Ενιαίου Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β.
 • Κ. Χατζηκυριάκου, Αριθμοί, Σύνολα, Σχήματα: Μαθηματικά για τη δασκάλα και τον δάσκαλο, Εκδόσεις Σοφία. 

 

2) Μάθημα: Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής

 • Θεωρητικές προσεγγίσεις του Σχολείου.
 • Οι σκοποί της διδασκαλίας. Μοντέλα διδακτικής στοχοθεσίας.
 • Διεξαγωγή της διδασκαλίας 
 • Εκπαιδετυική Αξιολόγηση

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • L. Duncker (2011). Θεωρία του Δημοτικού Σχολείου. Εκδόσεις Επίκεντρο
 • Ματσαγγούρας, Η. (2005). Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη. Αθήνα, Gutenberg.
 • Α. Καψάλης & Ν. Χανιωτάκης (2011), Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη.

 

3) Μάθημα: Θεωρητική Γλωσσολογία

Ορισμός, αντικείμενο έρευνας, μεθοδολογία και κλάδοι της γλωσσικής επιστήμης. Γλωσσική επικοινωνία και γλωσσικός κώδικας, συγχρονία και διαχρονία στη γλώσσα, λόγος και ομιλία, το γλωσσικό σημείο, η γλώσσα ως σύστημα σχέσεων. Σύντομη ιστορική αναδρομή: η μελέτη της γλώσσας και οι θεωρητικές αντιλήψεις για τη γλώσσα και τη γραμματική στην αρχαιότητα, τον Μεσαίωνα και τους νεότερους χρόνους. Η εμφάνιση και η εξέλιξη της γλωσσικής επιστήμης: Η ΙΣ (ιστορικοσυγκριτική) και η νεότερη (ή συγχρονική) γλωσσολογία: Οι θεμελιώδεις αρχές και η προσφορά της ΙΣ γλωσσολογίας. Η εμφάνιση της νεότερης γλωσσολογίας, ο F. De Saussure και το έργο του, ο δομισμός και οι διάφορες σχολές του, η λειτουργική γλωσσολογία και οι επιμέρους τάσεις της, η γλωσσηματική θεωρία, ο αμερικανικός  δομισμός και η γενετική – μετασχηματιστική θεωρία του Ν. Chomsky. 
Η γραμματική: Προέλευση και σημασία του όρου, η εμφάνιση και η εξέλιξη της γραμματικής από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Οι γραμματικές θεωρίες: η γραμματική δομή και η γραμματική ανάλυση της γλώσσας. Μοντέλα γραμματικής ανάλυσης, τα είδη της γραμματικής, επίπεδα και μονάδες γραμματικής ανάλυσης. Η σύγχρονη περί γραμματικής αντίληψη, η γραμματική ως γενετικός – παραγωγικός μηχανισμός της γλώσσας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Γεώργ. Μπαμπινιώτης «Θεωρητική γλωσσολογία – Εισαγωγή στη σύγχρονη γλωσσολογία», Αθήνα 1998, αυτοέκδοση (ολόκληρο). 
 • Ναπ. Μήτσης «Η διδασκαλία της γραμματικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Αθήνα, α΄ έκδ. 1995 (σελίδες 27-87).